MP BOARD Class 9 Sanskrit NCERT Solutions | NCERT Class 9 Sanskrit Book Solutions Shemushi

MP BOARD Sanskrit Class 9 Solutions

Chapter 1 भारतीवसन्तगीतिः
Chapter 2 स्वर्णकाकः
Chapter 3 गोदोहनम्
Chapter 4 कल्पतरूः
Chapter 5 सूक्तिमौक्तिकम्
Chapter 6 भ्रान्तो बालः
Chapter 7 प्रत्यभिज्ञानम्
Chapter 8 लौहतुला
Chapter 9 सिकतासेतुः
Chapter 10 जटायोः शौर्यम्
Chapter 11 पर्यावरणम्
Chapter 12 वाडमनःप्राणस्वरूपम्

अभ्यासवान् भव भाग 1

 1. अपठितावबोधनम्
 2. पत्रम्
 3. चित्रवर्णनम्
 4. संवादानुच्छेदलेखनम्
 5. रचनानुवादः
 6. कारकोपपदविभक्तिः
 7. सन्धिः
 8. उपसर्गाव्ययप्रत्ययाः
 9. समासाः
 10. शब्दरूपाणि
 11. धातरूपाणि
 12. वर्णविचारः
 13. परिशिष्टम् – 1
 14. परिशिष्टम् – 2

NCERT Class 9 Sanskrit Grammar Book Solutions
Sanskrit Class 9 Grammar | Sanskrit Grammar Book for Class 9

खण्डः ‘क’ अपठित-अवबोधनम्

 • अपठित-अवबोधनम्

खण्डः ‘ख’ रचनात्मक कार्यम्

 • सङ्केताधारितम् औपचारिकं अथवा अनौपचारिक पत्रम्
 • चित्रवर्णनम् अथवा अनुच्छेदलेखनम्
 • सरलवाक्यानां संस्कृत भाषायाम् अनुवाद:

खण्डः ‘ग’ अनुप्रयुक्त-व्याकरणम्

 • सन्धिः
 • शब्दरूपाणि
 • धातुरूपाणि
 • कारक उपपद विभक्ति प्रयोगा:
 • प्रत्ययाः
 • सङ्ख्या
 • उपसर्गाः