MP BOARD NEW 10TH SANSKRIT SOLUTION

MP BOARD NEW 10TH SANSKRIT SOLUTION

Chapter 1 वाड्मयं तपः
Chapter 2 आज्ञा गुरूणां हि अविचारणीया
Chapter 3 किं किम् उपादेयम्
Chapter 4 नास्ति त्यागसमम् सुखम्
Chapter 5 अभ्यासवशगं मनः
Chapter 6 साधुवृत्ति समाचरेत्
Chapter 7 रमणीया की सृष्टि : ऐषा
Chapter 8 तिरुक्कुरल्-सूक्ति -सौरभम्
Chapter 9 राट्रं संरषयमेव ही
Chapter 10 सुस्वागत भो ! अरुणाचलेऽस्मिन्
Chapter 11 कालोऽहम् 

PART A – 

Chapter 1 अपठित -अवबोधनम

PART B –

Chapter 1 सङ्केताधारितम् अनौपचारिकपत्रम्
Chapter 2 सङ्केताधारित: वार्त्तालापः
Chapter 3 चित्राधारितम् वर्णनम्

PART C –

Chapter 1 सन्धि :
Chapter 2 अव्ययानि

PART D – 

Chapter 1 सन्धि :
Chapter 2 अव्ययानि
Chapter 3 समासा :
Chapter 4 प्रत्ययाः
Chapter 5 वाच्यम्
Chapter 6 कः समयः
Chapter 7 सङ्‌खया
Chapter 8 वचन -लिङ्ग-पुरुष -लकार -दॄष्ट्या संशोधनम