MP Board Solution Class 8th Sanskrit ( रुचिरा ) In Hindi Medium

★ Chapter 1 सुभाषितानि
★ Chapter 2 बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता
★ Chapter 3 भगवदज्जुकम्
★ Chapter 4 सदैव पुरतो निधेहि चरणम्
★ Chapter 5 धर्मे धमनं पापे पुण्यम्
★ Chapter 6 प्रेमलस्य प्रेमल्याश्च कथा
★ Chapter 7 जलवाहिनी
★ Chapter 8 संसारसागरस्य नायकाः
★ Chapter 9 सप्तभगिन्यः
★ Chapter 10 अशोकवनिका
★ Chapter 11 सावित्री बाई फुले
★ Chapter 12 कः रक्षति कः रक्षितः
★ Chapter 13 हिमालयः
★ Chapter 14 आर्यभटः
★ Chapter 15 प्रहेलिकाः

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*